نظر سنجی سلف سرویس دانشگاه

در راستای بهبود کیفیت غذای دانشجویی، نظر سنجی ذیل برگزار گردیده است. خواهشمند است با تکیمل پرسشنامه ذیل، دانشگاه را در ارائه هرچه بهتر خدمات به دانشجویان گرامی یاری رسانید.

با تشکر

لینک سامانه نظرسنجی

*هر دانشجو فقط یکبار فرم را تکمیل نماید.

**با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان مهلت رزرو غذا از 4 به 2 روز کاهش یافت.