عدم برگزاری کلاسهای استاد ثاقب فرد

کلیه  کلاسهای استاد ثاقب فرد در تاریخ 10 الی 12 اسفند برگزار نمیگردد.