فرم تسهیلات صندوق رفاه دانشجوئی

جهت استفاده از تسهیلات صندوق رفاه دانشجوئی فرم های مربوطه را دانلود و پس از تکمیل به واحد صندوق رفاه دانشگاه تحویل و یا به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایید.

sandough@Iaukishint.ac.ir

 


دانلود فرم 1و2

دانلود فرم 3و4