اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان

 

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند بابت انجام تسویه حساب مالی جهت اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال2-94-93 از مورخ 94/02/21الی 94/02/31اقدام نمائید .درصورت درخواست اخذ وام ویا تقسیط شهریه نسبت به تکمیل فرمهای مربوط اقدام وبه واحد صندوق رفاه دانشگاه تحویل نمائید.

به در خواستهایی که خارج از زمان تعیین شده صورت گیرد ترتیب اثر داده نخواهد شد .