اطلاعیه مدارک تخفیف شهریه

به اطلاع کلیه دانشجویانی که مدارک دو دانشجویی جهت استفاده از تخفیف ارائه نموده اند می رساند ، آخرین مهلت تکمیل مدارک تا مورخ 94/02/10 می باشد در غیر اینصورت هیچ گونه اقدامی در خصوص مدارک ناقص صورت نخواهد پذیرفت .
واحد شهریه دانشگاه آزاداسلامی واحد بین الملل کیش