تغییر ساعت و روز درس ساختو ارائه 2 استاد رئوفی

درس ساخت و ارائه 2 استاد رئوفی از چهارشنبه به دوشنبه ها ساعت 19 تا 21 تغییر یافت.