تغییر ساعت و روز درس محاسبات عددی

درس محاسبات عددی استاد بهگر به روزهای یکشنبه ساعت 15:30الی17 تغییر یافت.ودرس ریاضیات کاردانی معماری استاد بهگربه سه شنبه ها ساعت 14:30الی 16 تغییر یافت.