عدم برگزاری کلاسهای دکتر گندمی

کلیه کلاسهای دکتر گندمی در روز جمعه مورخ 22/12/93 برگزار نمیگردد.