قابل توجه دانشجویان گروه علوم پزشکی

دانشجویان می توانند برنامه زمانبندی کلاس های تخصصی دانشکده علوم پزشکی را در ایام بعد از عید از فایل زیر دریافت نمایند.

دانلود برنامه