قابل توجه دانشجویان گروه علوم پزشکی

تاریخ و ساعت برگزاری آزمون: روز پنجشنبه مورخ 93/12/14 ساعت 9 صبح

محل برگزاری آزمون: تهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان شهید خاقانی (زرگنده)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران- تلفن تماس: 7-22006660- 021

به همراه داشتن اصل شناسنامه و اصل کارت ملی برای کلیه دانشجویان جهت شرکت در آزمون الزامی می باشد.

زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه: دانشجویان می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه روز چهارشنبه مورخ 93/12/13 ساعت 13 به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران مراجعه نمایند.