قابل توجه دانشجویان گروه علوم پزشکی

دانشجویان می توانند برنامه امتحانات عملی پایان ترم را از فایل زیر دریافت نمایند.

دانلود برنامه