قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی

آخرین مهلت تحویل ارائه درس کاربرد رایانه در دندانپزشکی روز شنبه مورخ 94/03/16 ساعت 17 در ساختمان روبروی سازمان می باشد.