قابل توجه دانشجویان دکتری مدیریت مالی

درس تجزیه و تحلیل مدل های کمی از جمعه به ینج شنبه ساعت 17.30 الی 21.30 تغییر یافت.
درس نقد و بررسی نظریه های سازمان از پنج شنبه به جمعه 14 الی 18 تغییر یافت.