عدم برگزاری درس مصالح ساختمان و تکنولوژی بتن

درس مصالح ساختمان و تکنولوژی بتن استاد مونسان در تاریخ 11/12/93 برگزار نمیگردد.تاریخ برگزاری کلاسهای جبرانی آن 17/12/93 و 24/12/93 از ساعت 19 الی 21 میباشد.