قابل توجه دانشجویان روانشناسی بالینی

درس متون تخصصی روز پنج شنبه 93/12/14 ساعت 20 کلاس جبرانی با استاد حکمی برگزار می گردد.