سازمان خیرین آزاد اندیش دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

جهت حمایت مالی از دانشجویان یتیم و بی سرپرست و معرفی آنان به خیرین ارجمند نیازمند مدارک مستند دانشجویان برای ارائه و جلب مشارکت خیرین می باشد. لذا مدارک ذیل به همراه شماره تماس دانشجویان را حداکثر تا تاریخ 93/12/10 به رابط خیرین در دانشگاه های آزاد اسلامی استان یا به آدرس زیر ارسال نمایند.

1- فتوکپی شناسنامه دانشجو تمام صفحات

2- فتوکپی شناسنامه والدین تمام صفحات

3- فوت نامه یا گواهی عدم سرپرست

4- ازائه شماره حساب بانک های ملی یا صادرات

آدرس: بندرعباس -بلوار معلم- بهارستان 13 - ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی - طبقه اول - واحد1 - دفتر سازمان خیرین آزاد اندیش-33335202-076