تغییر ساعت درس سازه های فلزی استاد توسلی

ساعت برگزاری درس سازه های فلزی استاد توسلی به یکشنبه ها ساعت 20تا 21:30 تغییر یافت.