حضور دکتر رهنمای رودپشتی در واحد کیش

در این جلسه جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رود پشتی به بیان مباحثی پیرامون مدیریت  و حسابداری مدیریت پرداختند.